Ing. Mária POCHOVÁ - POMART

Ing. Mária POCHOVÁ - POMART

Ľ. Svobodu 12
085 01 Bardejov
IČO: 35370319
DIČ: 1020706049

Informácie o kancelárii Ing. Mária POCHOVÁ - POMART

Spoločnosť Ing. Mária Pochová - POMATR vykonáva audítorskú činnosť pre klientov podliehajúcich povinnosti auditu podľa zákona č. 431/2002 Zb., na základe špecifických požiadaviek klientov a pre potreby zahraničných investorov alebo pre potreby materskej spoločnosti vykonávame audit v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (IAS/IFRS). Predmetom overenia je účtovníctvo a účtovná závierka spoločnosti.

Ďalej vykonáva Mediáciu sporov  - mimosúdne riešenie sporov.  Mediáciou riešime spory, ktoré vznikajú z:

- občianskoprávnych vzťahov,

- rodinnoprávnych vzťahov,

- obchodných záväzkových vzťahov,

- pracovnoprávnych vzťahov.

Mediáciou je možné riešiť aj cezhraničný spor, t.j. spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte, než je členský štát ktorejkoľvek inej strany.  

 

Viac o poskytovaných audítorských službách

Priebežný audit - priebežná kontrola správnosti vedenia účtovníctva v priebehu celého účtovného roku. Priebežne počas účtovného obdobia klientom sa snažíme odstráneniť nedostatky vo vedení účtovníctva a zosúladenie so zákonom o účtovníctve a postupoch účtovania, preveruje sa správnosť účtovania prvotných dokladov, celého systému účtovania s dôrazom na správny obeh dokladov v spoločnosti ešte pred zostavením účtovnej závierky. Výstupom je správa o zistených nedostatkoch a návrhy na odstránenie nedostatkov vo vedení účtovníctva.

Celoročný audit - overenie účtovnej závierky spoločnosti. Účtovná závierka zostavená podľa slovenských právnych predpisov, po uplynutí rok - štatutárny audit. Poskytujeme klientom, ktorým vyplýva povinnosť overovania účtovnej závierky zo zákona, kde na výstupe štatutárneho auditu je vypracovaná správa audítora podľa medzinárodných štandardov, ktorá obsahuje názor nezávislého audítora na zverejňované finančné informácie s dôrazom na uistenie, teda objektívne posúdenie informácií. Vyslovujeme tiež názor na finančnú situáciu spoločnosti.

Mimoriadny audit - vykonávaný v prípade mimoriadnej účtovnej závierky alebo za obdobie kratšie ako jeden rok.

Detailný audit - konkrétnom, teda detailnom zameraní sa na určitú činnosť v spoločnosti, ktorej správnosť postupu riešenia chcú overiť, prípadne odporučiť optimálne riešenia v aplikácii zákona o účtovníctve a postupoch účtovania.

Dobrovoľný audit - klientom, ktorým nevyplýva povinnosť overovania účtovnej závierky zo zákona, ale spoločnosť chce mať komplexné overenie účtovníctva, postup je totožný so štatutárnym auditomOkrem poskytovania audítorských služieb ponúkame pomoc pri vypracovaní konsolidovanej účtovnej závierky.

 

Vykonávame  audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa medzinárodných účtovných štandardov.

 

Vykonávame komplexné daňové a ekonomické poradenstvo, sme partnerom rovnako pre fyzické, ako aj právnické osoby. Kvalifikovane posúdime daňovú a finančnú situáciu klienta a navrhneme vhodné riešenia.

Poradenstvo zahŕňa:

• dane z príjmov

• dane z pridanej hodnoty

• majetkové dane

• cestnú daň

• spotrebnú daň

• zastupovanie klientov v daňovom konaní.

 

Ďalej klientom ponúkame:

• rekonštrukciu účtovníctva za predchádzajúce účtovné obdobie

• spracovanie konsolidovanej účtovnej uzávierky

• komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre malé a stredné spoločnosti

• finančnú analýzu a zhodnotenie finančných ukazovateľov

• zostavenie cash flow podľa platnej metodiky

• kontrolu vedenia a spracovania účtovníctva vo firmách (externe)

• zostavenie vnútropodnikových smerníc a predpisov pre oblasti účtovníctva.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Mária Pochová - POMART

Ľ.Svobodu 12

085 01  Bardejov

Kde nás nájdete?